O projekcie

1. Projekt „Polsko- słowackie warsztaty: w muzyce bez granic”
realizowany będzie w okresie od lipca 2013 do grudnia 2013 roku. Realizacja projektu służyć ma potrzebie dalszego przełamywania barier kulturowych i etnicznych we wzajemnych relacjach społeczno¶ci romskiej, polskiej i słowackiej. Naszym zadaniem będzie próba rozwi±zywania problemów wynikaj±cych z nieznajomo¶ci historii, kultury i obyczajów poprzez bezpo¶rednie kontakty muzyków, ich zaangażowanie we wzajemnym poznawaniu dorobku i wspólna praca. Projekt zaowocuje koncertami w Polsce i na Słowacji oraz wydaniem płyty. Jej repertuar zawierać będzie co najmniej dwa tradycyjne słowackie i polskie utwory w nowej aranżacji uwzględniaj±cej specyfikę muzyki romskiej. Pozostały repertuar zostanie wyłoniony z tradycyjnych utworów muzyki Romów z Polski i Słowacji w nowym brzmieniu, uwzględniaj±cym charakterystyczne dla romskiej muzyki ze Słowacji wpływy węgierskie i bałkańskie a dla Romów z Polski Sinti jazz i tradycyjn± muzykę romsk±. Projekt przyczyni się na pewno do rozszerzenia wspólnych przedsięwzięć zaangażowanych w jego realizację beneficjentów co powinno zaowocować zmian± dotychczasowych postaw i przełamywaniu stereotypów. Pozwoli to również zapoznać się z histori± regionów, ich kultury, języków oraz poznania polskich, słowackich i romskich tradycji i obyczajów zarówno przez beneficjentów projektu jak i odbiorców wydanej dzięki projektowi płyty. Stworzy to przesłanki dla kolejnych programów realizowanych w przyszło¶ci.
Grupami docelowymi projektu będzie społeczno¶ć polska i słowacka, romska i nieromska, która mieszka na obszarze objętym programem współpracy transgranicznej. Maj±c na uwadze ilo¶ć uczestników projektu – 16 osób z Polski i Słowacji (w tym dwie kobiety), dwa publiczne koncerty oraz dystrybucję płyty do licznego kręgu osób i instytucji, można przyj±ć ich szerokie, integracyjne i edukacyjne oddziaływanie na grupy docelowe poprzez wzajemne kontakty z członkami rodzin, licznym ¶rodowiskiem muzycznym i melomanami. WyraĽnie poszerza to kr±g osób objętych oddziaływaniem projektu i wzmacnia jej transgraniczny charakter z korzy¶ci± dla mieszkańców obu krajów. Niebagatelna jest też rola docierania poprzez partnerów realizuj±cych ten projekt do różnych instytucji i ¶rodowisk lokalnych na terenie realizacji projektu a także poprzez działania promocyjne w Internecie dotarcie do szerokiego grona internautów mieszkaj±cych poza rejonem realizacji projektu.

1. Projekt „Poµsko-slovenské workshopy: o hudbe bez hraníc”
bude realizovaný v období od júla 2013 do decembra 2013. Realizácia projektu má slúľi» na ďaląie prekonávanie kultúrnych a etnických bariér vo vzájomných vz»ahoch rómskej, poµskej a slovenskej komunity. Naąou úlohou bude snaha rieąi» problémy vyplývajúce z neznalosti histórie, kultúry a zvykov cez priame kontakty hudobníkov, ich angaľovanos» vo vzájomnom spoznávaní dedičstva a spoločnú prácu. Projekt vyústi do koncertov v Poµsku a na Slovensku a do vydania albumu. Jeho repertoár bude obsahova» minimálne dve tradičné slovenské a poµské skladby v novom aranľmáne, ktorý zohµadňuje ąpecifiká rómskej hudby. Ostatný repertoár bude vyčlenený z tradičných skladieb hudby Rómov z Poµska a Slovenska v novom znení, ktoré zohµadňuje charakteristické pre rómsku hudbu zo Slovenska maďarské a balkánske vplyvy, a pre Rómov z Poµska sinti dľez a tradičnú rómsku hudbu. Projekt určite prispeje k roząíreniu spoločných podujatí beneficientov angaľovaných v jeho realizácii, čo by malo vyústi» do zmeny doterająích postojov a prekonávania stereotypov. Toto tieľ dovolí oboznámi» sa s dejinami regiónov, ich kultúrou, jazykmi a s poµskými, slovenskými a rómskymi tradíciami a zvykmi tak medzi beneficientmi projektu, ako aj odberateµmi albumu vydaného vďaka projektu. To vytvorí predpoklady pre ďaląie programy realizované v budúcnosti.
Cieµovými skupinami projektu bude poµská a slovenská, rómska a nerómska komunita, ktorá býva v oblasti zahrnutej do programu cezhraničnej spolupráce. Berúc do úvahy počet účastníkov projektu – 16 osôb z Poµska a zo Slovenska (vrátane dvoch ľien), dva verejné koncerty a distribúciu albumu k ąirokému kruhu osôb a inątitúcií, moľno predpoklada» ich ąiroké, integračné a edukačné pôsobenie na cieµové skupiny prostredníctvom vzájomných kontaktov s členmi rodín, ąirokým hudobným prostredím a milovníkmi hudby. To výrazne roząiruje kruh osôb zahrnutých do pôsobenia projektu a posilňuje jeho cezhraničný charakter, čo je výhodné pre obyvateµov oboch ątátov. Významná je tieľ úloha kontaktu prostredníctvom partnerov realizujúcich tento projekt s rôznymi inątitúciami a miestnymi prostrediami na území realizácie projektu. Významný je aj kontakt so ąirokým kruhom pouľívateµov internetu bývajúcich mimo oblasti realizácie projektu prostredníctvom propagačných aktivít na internete.

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 O¶więcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)