1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Stowarzyszenie Romów w Polsce

Stowarzyszenie Romów w Polsce przedstawia do wglądu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 256 Kodeksu karnego przez Pawła Maja radnego Rady Miasta Puławy przesłane w dniu 25 lutego br. do Prokuratury Rejonowej w Puławach.

Zawiadomienie Prokuratury jest konsekwencją skandalicznego wystąpienia tego radnego w dniu 29 stycznia 2015 r. na sesji Rady Miasta Puławy, w którym zaatakował bezpodstawnie obywateli polskich narodowości romskiej zamieszkujących w Puławach. Wystąpienie radnego oparte było o panujące w niektórych kręgach społeczeństwa stereotypy na temat Romów oraz plotki zasłyszane wśród niektórych niezadowolonych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach.

Ponieważ przedstawiona w wystąpieniu radnego kwestia „wykorzystywania świadczeń społecznych" przez społeczność romską ma nośny charakter, przeto o wystąpieniu radnego w krótkim czasie mówiono i pisano w wielu mediach, w tym m.in. ukazał się przedruk z portalu na temat.pl,  w ostatnim wydaniu tygodnika „Angora". Pod publikowanymi materiałami natychmiast pojawiło się wiele nienawistnych względem Romów wpisów, efektem czego było złożenie przez Stowarzyszenie zawiadomienia do Prokuratury Okręgowej w Lublinie o możliwości popełnienia przestępstwa przez autorów wpisów.

Wreszcie w dniu 19 lutego 2015 r. nastąpił przełom w sprawie dzięki Dyrektorce MOPS w Puławach, która dokonała publicznego sprostowania „rewelacji" radnego nt. wykorzystywania środków publicznych przez mniejszość romską. Pani Dyrektor obaliła wszystkie twierdzenia radnego stwierdzając, iż jego wypowiedź „nacechowana jest wyjątkową nieznajomości przepisów prawa oraz brakiem jakiejkolwiek wiedzy stanu faktycznego", czy „nacechowana jest jakimiś insynuacjami i świadczy o dużej nieznajomości systemu orzekania w Polsce". Podsumowując swoja ocenę Pani Dyrektor stwierdziła, że wypowiedzi radnego „mają znamiona nawołujące do nienawiści (względem Romów)".

Niniejszym składamy podziękowanie Pani Dyrektor MOPS w Puławach za obiektywne podejście do problemu i tak ostre skrytykowanie wystąpienia radnego. Taka postawa jest niezwykle optymistyczna i daje nadzieję na podobne postrzeganie przez funkcjonariuszy publicznych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

Mamy nadzieję, że media które opublikowały nienawistne wystąpienie radnego Pawła Maja obecnie opublikują opinię Pani Dyrektor oraz nasze zawiadomienie, z odpowiednim komentarzem.

 

 Prokuratura Rejonowa

 w Puławach

 

                                                                         Zawiadomienie          


o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 256 Kodeksu karnego (publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych lub etnicznych)

Niniejszym zawiadamiamy, że Paweł Maj radny Rady Miasta Puławy mógł popełnić przestępstwo z art. 256 Kodeksu karnego poprzez publiczne nawoływanie w dniu 29 stycznia 2015 r. na sesji tej Rady do nienawiści w stosunku do mniejszości romskiej zamieszkującej w Puławach.

Uzasadnienie

Wypowiedź radnego została szeroko opublikowana w różnych mediach, w tym w lokalnej i centralnej prasie a także w Internecie (m.in. 1/w ostatnim numerze „Angory", 2/ o Romach. MOPS: są traktowani tak samo jak wszyscy, z dnia 14.2.2015 r. oraz Radny: Romowie są obciążeniem dla miasta, z dnia 21.2.2015 r.; 3/  http://natemat.pl/133801, radny-z-pulaw-mowi-dosc-bezczynnosci-ws-romow; 4/ stenogram z Sesji Rady Miasta). 

W   szczególności radny stwierdził, że:

1)      „Jeśli chodzi o pieniądze, to w ramach ogólnych programów aktywizacji wydaliśmy około dwa miliony złotych. Część z tej kwoty pobrali Romowie i ta część została po prostu zmarnowana. Z tego co usłyszałem od szefowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, żaden z Romów korzystających z opieki społecznej nie podjął pracy, a co tutaj dopiero mówić o wyjściu z systemu pomocy społecznej." ;

2)      „Inny przykład - rodziny zastępcze. Matka (Romka - dopisek nasz) teoretycznie przekazuje dziecko w ręce dziadków, czyli rodziny zastępczej, a robi to tylko po to, by pobierać dalsze korzyści majątkowe. Dzieje się to poza kontrolą i weryfikacją. Z tego co słyszę, bardzo często u Romów jest też np. to że 14 czy 15-latki zachodzą w ciążę. Dlaczego nie ma interwencji odpowiednich instytucji, skoro może być mowa o pedofilii? Na podobne pytania chcę znaleźć odpowiedź."  

3)      ... nie jest możliwe, by większość tej społeczności pobierała zasiłki na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności. Po prostu nie da się uwierzyć w to, że tak wiele osób cierpi na choroby psychiczne i że jest to charakterystyczne właśnie dla Romów. Dlaczego nikogo to nie dziwi. Z moich informacji wynika, ze większość osób, które pobierają takie zasiłki, dokumentację medyczną, na podstawie której orzeka się o niepełnosprawności, uzyskuje od wąskiej grupy

lekarzy,  czasem od tego samego doktora. Z kolei dyrektor MOPS-u powiedziała, że w zespołach orzekających o niepełnosprawności pojawiają się te same nazwiska lekarzy. Niektórzy (Romowie) są majętni..., w Polsce na te osoby wyłudza się zasiłki.

Oczywiście nie mam dowodów, by mówić o korupcji.";

4)      „ Wielu Puławian uważa, ze nasze miasto daje Romom wszystko, a oni miastu nie dają nic. Uważam także, że Romowie są obciążeniem, gdyż blokują pomoc socjalną i środki rodzinom i ludziom najbardziej potrzebującym. Rodzinom i ludziom, którzy nie mają takiej siły i przebicia jak oni. Osobiście uważam, że wszelkie władze, wszystko to, o czym mówiłem, puszczają mimo uszu dla świętego spokoju i wygodnictwa."  „ Mieszkańcy Puław spotykają się z agresywnym i wulgarnym zachowaniem Romów. Niektórzy np. wyzywają pracownice opieki społecznej, kiedy nie chcą wypłacić im zasiłków. Dochodzi do awantur, na podstawie których mieszkańcy wyrabiają sobie opinie o niezrównoważonych i niebezpiecznych Romach.";

5)       „Tezą trwającego prawie 10 minut przemówienia była konieczność diagnozy sytuacji Romów w Puławach, weryfikacja ich orzeczeń lekarskich wskazujących na różnego rodzaju choroby, odebranie zasiłków tym, którym się one nie należą itd. Romowie mają wyjątkowe przywileje i blokują pomoc ludziom bardziej potrzebującym."    

Ponieważ dużą część zarzutów radny skierował wobec Dyrektorki MOPS w Puławach w dniu 19 lutego 2015 r. ustosunkowała się ona do wypowiedzi radnego (pełne ustosunkowanie zawarte jest na stronie: http://wwwdziennikwschodni.pl/apps/pbcs.d11/article?,vide: także strona Urzędu Miasta Puławy).

 Dyrektorka MOPS-u stwierdziła, że „Wypowiedź radnego Pawła Maja dotycząca problematyki Romów w większości wynika z nieznajomości przepisów prawa oraz stereotypowego nastawienia do mniejszości romskiej. Pan radny stara się również pewne wyjaśnienia wykorzystać do wcześniej postawionych tez." Oraz dalej: „ w mieście może (z powodu wypowiedzi radnego) dojść do zamieszek etnicznych". Obwiniła także radnego i media, które publikują „fałszywe informacje" o podsycanie do nienawiści (na tle różnic etnicznych).

Co wynika z oświadczenia Dyrektorki:

Ad 1. „Podczas sesji Rady Miasta wyjaśniałam, że Programy Aktywności Lokalnej skierowane były do mieszkańców ulic Romów, Wólka Profecka, Zarzecze, Majdan i w różnych działaniach środowiskowych mogli uczestniczyć i uczestniczyli Romowie. Natomiast nie uczestniczyli jako beneficjenci ostateczni w działaniach edukacyjnych podnoszących kwalifikacje zawodowe, ponieważ nie spełniali określonych kryteriów Programu. Stwierdzam, że do Romów powinny być adresowane specjalne programy, które mogą być realizowane w przyszłości. MOPS dotychczas nie realizował takiego programu, którego celem byłaby aktywizacja zawodowa Romów."

Wniosek: Wypowiedź radnego: „W Puławach mają dość bezczynności w sprawie Romów. Na aktywizacje wydaliśmy 2 mln zł, ani jeden Rom nie podjął pracy" - jest nieprawdziwa, gdyż sprawa nie dotyczyła Romów. Wypowiedź ta nosi znamiona nawoływania do nienawiści względem mniejszości romskiej.

Ad 2.  Wypowiedź radnego dotycząca wykorzystywania przez Romów instytucji rodziny zastępczej - zdaniem Dyrektorki MOPS : „nacechowana jest wyjątkową nieznajomością przepisów prawa oraz brakiem jakiejkolwiek wiedzy stanu faktycznego."  

Dalej stwierdza ona: „Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, piecza zastępcza sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej. O umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej decyduje orzeczenie sądu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - jednostka Starostwa Powiatowego, realizuje orzeczenie sądu i sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem pieczy zastępczej. Aktualnie jest jedna rodzina romska ustanowiona przez sąd spokrewnioną rodziną zastępczą. Koszt pełnienia tej funkcji dla Miasta w 2014 r. wyniósł 3.053 zł (średnio miesięcznie 254 zł). Natomiast wydatki Miasta na pełnienie funkcji rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych wyniosły w 2014 r. kwotę 112.666 zł.".

Wniosek: wypowiedź radnego dotycząca masowego wykorzystywania przez Romów instytucji rodziny zastępczej a nawet stosowania pedofilii, jest absolutnie nieprawdziwa i stanowi oczywistą kalumnię oraz nacechowaną jest wyjątkową złośliwością skierowaną na wywołanie nienawiści wobec społeczności romskiej. Wypowiedź ta nadto wygłoszona została przez osobę publiczną będącą - zdaniem Dyrektorki - kompletnym ignorantem w przedmiocie sprawy. Niepojętym dla Stowarzyszenia jest brak u radnego wiedzy kto podejmuje decyzje o przyznaniu statusu rodziny zastępczej!

Ad 3. Wypowiedź radnego -powołująca się na stwierdzenie Dyrektorki MOPS - jakoby praktycznie wszyscy Romowie byli dotknięci chorobami psychicznymi a także dotycząca „przekrętów" przy uzyskaniu od lekarzy orzeczenia o niepełnosprawności.

Dyrektorka MOPS stwierdziła: „Przede wszystkim z wypowiedzi mojej nie wynikało ani też tak nie myślę, że wszyscy Romowie są osobami zaburzonymi psychicznie. Spectrum zaburzeń psychicznych , według Światowej Organizacji Zdrowia jest dość obszerne. Znajdują się w nim zarówno choroby psychiczne jak również np. zaburzenia nerwicowe, zaburzenia lękowe, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia osobowości, depresja, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia zachowania. Z badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii wynika, że ok. 8 milionów Polaków w wieku 18-64 dotkniętych jest zaburzeniami psychicznymi . Czy w takim razie Pan Radny Maj „zajmie się „ też tą grupą Polaków?".

Odnośnie do orzekania o niepełnosprawności Dyrektorka stwierdziła: „Cała wypowiedź (radnego) nacechowana jest jakimiś insynuacjami i świadczy o dużej nieznajomości systemu orzekania w Polsce. Co z tego, że wielu sprawach jest ten sam lekarz? Czy jest możliwe , żeby w  każdej sprawie był inny lekarz? Pan Radny winien w tej sprawie zwrócić się do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W Polsce istnieją dwa systemy orzekania o niepełnosprawności, usytuowane w ZUS oraz w powiatach. Dlatego dobrze by było, aby Pan Radny sprawdził w którym systemie Polacy przechodzą gehennę?"

Wniosek: Wypowiedź radnego miała na celu przedstawienie Romów jako grupy dewiacyjnej. Nazwanie w Polsce kogoś „psychicznie chorym" jest najgorszą obrazą i powoduje, że do danej osoby (grupy) przylepiana jest raz na zawsze „łatka" osoby nienormalnej. Zważywszy na wyjaśnienie Dyrektorki MOPS, jedynym celem takiego przedstawienia Romów miało być ich izolowanie wobec zdrowej psychicznie reszty Polaków, co jest formą nawoływania do nienawiści.

 

Ad 4. Ad 5. Wypowiedź radnego dotycząca obciążenia jakie stanowią dla Miasta Puławy Romowie.

 

Ustosunkowując się do tej wypowiedzi Dyrektorka MOPS stwierdziła:

„Kolejne wypowiedzi Pana Radnego trudno sklasyfikować, jest wiele sprzeczności i trudno zgadnąć o co Radnemu chodzi? Ale znamienne są ostatnie zdania Radnego, które moim zdaniem mają znamiona nawołujące do nienawiści:  Cytat "Wielu puławian uważa, że nasze miasto daje Romom wszystko, a oni miastu nie dają nic. Uważam także, że Romowie są obciążeniem, gdyż blokują pomoc socjalną i środki rodzinom najbardziej potrzebującym. Rodzinom i ludziom, którzy nie mają takiej siły przebicia jak oni. Osobiście uważam, że wszelkie władze, wszystko to, o czym mówiłem puszczają mimo uszu dla świętego spokoju i wygodnictwa."

Uzasadniając powyższe stwierdzenie dodała: „Pan Radny przyznał,  ze Romowie mają obywatelstwo polskie, przysługuje im więc , m.in. również prawo do pomocy społecznej na tych samych warunkach jak pozostałym Polakom" oraz dalej: „W 2014 r. z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej korzystało 1520 rodzin, w tym 65 rodzin romskich, co stanowi  4,3%. Wydatki na świadczenia finansowe i niefinansowe w różnej formie wyniosły w 2014 r. kwotę 8.677.473 zł, w tym na rzecz społeczności romskiej kwotę 295.961 zł, co stanowi 3,4%. Zatem statystycznie w 2014 r. na rodzinę pochodzenia polskiego wydano kwotę 5.760 zł, zaś na rodzinę pochodzenia romskiego kwotę 4.533 zł.".

Kończąc Dyrektorka stwierdza: „Powyższe fakty zaprzeczają głoszonej tezie przez Pana Radnego, że Romowie mają wyjątkowe przywileje.".

Wniosek: Dane przedstawione przez Dyrektorkę MOPS-u, osobę najbardziej kompetentną do składania oświadczeń o sytuacji socjalnej Romów w porównaniu do reszty mieszkańców Puław, są druzgocące dla radnego Pawła Maja. Potwierdzają one, iż jedynym celem wystąpienia radnego na sesji Rady Miasta Puławy było wywołanie wśród innych radnych a z powodu rozpowszechnienia na cały kraj- także całego społeczeństwa tzw. większościowego,  odczucia iż Romowie są pasożytami na zdrowej tkance społeczeństwa polskiego. Wystąpienie miało także drugi cel, jakim było zaapelowanie do mieszkańców Puław, by pozbyć się Romów z tego miasta. By osiągnąć przedstawiony cel radny posłużył się kłamstwem, półprawdami oraz zasłyszanymi „na mieście" informacjami odnośnie do szkodliwości i kosztowności utrzymywania tych pasożytów. Wszystkie te „prawdy" zostały przez Dyrektorkę MOPS-u podważone i zdyskredytowane, zaś  ich autor nazwany ignorantem prawnym i faktycznym.

Zgadzając się w pełni z cytowanymi wypowiedziami Dyrektorki MOPS w Puławach Stowarzyszenie zauważa, że zgodnie z art. 2  Konstytucji -„ Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej"  oraz  art. 32 - „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne."  

Oznacza to, że władze publiczne winny w zakresie spraw socjalnych, pomocy społecznej, edukacji, zatrudnienia, zdrowotnych i innych stosować zasadę równości kierując się przede wszystkim spełnianiem przez wnioskującego wymogów stawianych przez daną ustawę.   Jeśli starający się obywatel polski (np. Polak, Żyd, Rom, czy Ukrainiec)  o pomoc społeczną spełnia warunki, bo ma niskie dochody, to nie może być z tego powodu stygmatyzowany i wskazywany jako pasożyt. Tak uczynił radny Paweł Maj, co jest tym bardziej naganne, że winien mieć wyższą świadomość niż przeciętny obywatel.

Podając powyższe Stowarzyszenie wnosi o wszczęcie na podstawie art. 256 Kk postępowania wobec radnego oraz podjęcie dalszych działań przewidzianych przez prawo karne.

Prezes Zarządu Głównego

Roman Kwiatkowski

Stowarzyszenie Romów w Polsce

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)