1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości

Obchody jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Romów

2 sierpnia 2009 roku w tzw. Zigeunerlager w KL Auschwitz Birkenau po raz kolejny przedstawiciele narodu romskiego oraz reprezentanci rządów państw Europy spotkali się, aby uczcić pamięć zamordowanych w komorach gazowych 65 lat temu 2897 mężczyzn, kobiet i dzieci pochodzenia romskiego, a także wszystkich ofiar romskiego Holockaustu w Europie. Do KL Auschwitz-Birkenau przymusowo zwieziono 23 tysiące Romów z czternastu państw europejskich, z których 20 tysięcy straciło życie w wynikubestialskiego planu ludobójstwa, realizowanego przez hitlerowców. I choć Romowie mordowani byli nie tylko w obozie w Auschwitz-Birkenau, to właśnie tzw. Zigeunerlager stał się symbolem ich męczeństwa i cierpienia, gromadząc co roku wielu Romów oraz przedstawicieli innych narodowości, aby złożyć hołd i wyrazić szacunek ofiarom romskiego Holokaustu. Obchodzony właśnie 2 sierpnia Dzień Pamięci o Zagładzie Romów jest jedną z najważniejszych uroczystości tej największej i najbardziej marginalizowanej mniejszości Starego Kontynentu.
W tym roku jednak zasadność tych obchodów została zakwestionowana przez Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzeja Przewoźnika, który stwierdził, że brak jest podstaw formalnych i prawnych współfinansowania tej uroczystości. Wywołało to falę oburzenia zarówno w środowisku romskim, jak i żydowskim, nie pozostało także bez odzewu ze strony władz państwa polskiego. Marszałek Sejmu RP stwierdził dobitnie, że My współcześnie żyjący nie możemy popełnić zbrodni zapomnienia, a organizatorów uroczystości wsparły organizacje żydowskie oraz wiele innych instytucji.
Dzięki  temu mimo tych przeszkód, 2 sierpnia br. po raz kolejny złożono hołd Romom, ofiarom nazistowskiego ludobójstwa, jak co roku także przemówienia wygłosili zarówno byli więźniowie, przedstawiciele organizacji romskich, jak i władz państw europejskich. Wystąpienia dotyczyły nie tylko bolesnej historii Romów, nieodłącznej części historii Europy, jak i aktualnej sytuacji tej mniejszości zarówno w Polsce, jak i innych krajach europejskich. Prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce – Pan Roman Kwiatkowski, również odniósł się do bieżącego położenia Romów w Europie i reakcji na nie instytucji Unii Europejskiej, stwierdzając w swoim przemówieniu, że: Patrząc w przeszłość dostrzegamy również teraźniejszość. Nie tylko zjawiska, o których wspomniałem, ale również ogólnie bardzo złą sytuację społeczną kilkunasto milionowej mniejszości romskiej w Europie. Mniejszość ta…pozbawiona własnej państwowości…zdana jest na pomoc Komisji Europejskiej i rządów krajowych. Obawiamy się, że w dobie kryzysu Romowie staną się główna jego ofiarą. Pozytywne jest, że Komisja Europejska i rządy niektórych państw dostrzegają te zjawiska. Przeznacza się środki finansowe, tworzy się strategie poprawy sytuacji społeczności romskiej, uwzględnia się Romów w niektórych programach pomocowych, to jednak z niepokojem obserwujemy mizerne efekty tych działań. Zdaniem Prezesa Kwiatkowskiego dzieje się tak dlatego, że brak jest (…) strategii, która umożliwiłaby uporządkowanie działań. Istnieje tez potrzeba ich intensyfikacji, jak również ewaluacji ich efektów w sferze społecznej. Bezwzględnie należy zapewnić udział społeczności romskiej, a zwłaszcza organizacji romskich w realizacji programów pomocowych. Do sytuacji Romów w Europie i Polsce odnieśli się także inni przemawiający na uroczystościach oficjele, a wśród nich m.in.: Romani Rose - Przewodniczący Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów, Elżbieta Radziszewska- Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnik Rządu ds. równego Traktowania, Dr Christoph Bergner- Parlamentarny Sekretarz Stanu Przedstawiciel Rządu Republiki Federalnej Niemiec, Piotr Kadlcik- Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce, Ladislav Richter - Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Społeczeństw Romskich, Waldemar Pawlak – wicepremier RP oraz Vladimir Špidla- Komisarz Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych  i Równości Szans. Z tym ostatnim właśnie po zakończeniu uroczystości w siedzibie Stowarzyszenia Romów w Polsce Prezes Roman Kwiatkowski odbył spotkanie, na którym poruszano kwestie m.in. aktualnego położenia Romów w Polsce czy też programów pomocowych, dofinansowanych z funduszy EU, które są realizowane  w naszym kraju, a których beneficjentami są Romowie. To istotne posiedzenie nie było jednak jedynym ważnym wydarzeniem, które miało miejsce po zakończeniu 65 rocznicy likwidacji Zigeunerlager. Przedstawiciele czołowych romskich organizacji podpisali memorandum w imieniu Romów, skierowane do Unii Europejskiej, w którym to wyrazili chęć, potrzebę i konieczność obecności przedstawicieli społeczności romskiej w strukturach UE i uczestniczenia w pracach tej organizacji. To kolejny krok na drodze do tego, aby Romowie mogli decydować o sobie, o tym, jakie decyzje i działania podejmowane są na rzecz tej społeczności.
65 rocznicy towarzyszyły też inne wydarzenia zasługujące na uwagę. W przeddzień uroczystości odbył się niesamowity koncert w Filharmonii Krakowskiej, podczas którego zaproszeni goście mieli okazję usłyszeć uzdolnionego i utytułowanego mimo młodego wieku skrzypka Dalibora Karvaya czy mezzosopranistkę Katarzynę Suską, jedną z najwybitniejszych śpiewaczek operowych w Polsce wraz z towarzyszącą im orkiestrą Filharmonii. W dzień obchodów natomiast Stowarzyszenie Romów w Polsce, Centrum Dokumentacji Niemieckich Sinti i Romów i Przymierze na rzecz Demokracji i Tolerancji zorganizowało warsztaty w Międzynarodowym Domu Spotkań z Młodzieżą w Oświęcimiu. Ich celem była promocja wymiany Romów z różnych krajów, przedstawienie sytuacji tej społeczności w Europie, podkreślenie znaczenia angażowania się w budowę społeczeństwa obywatelskiego oraz zachęcenie do podjęcia dyskusji nad możliwymi sposobami współpracy. Zajęcia prowadzone były w trzech językach – romani, angielskim i niemieckim, co związane było z tym, że uczestnicy pochodzili z różnych krajów europejskich.
Tegoroczne obchody likwidacji tzw. Zigeunerlager i Dnia Pamięci o Zagładzie Romów były więc szczególne. Nie tylko dlatego, że niezwykle ważne jest uczczenie tego dnia, ponieważ Romowie są w Europie nie tylko marginalizowani, ale także są ofiarami takich zjawisk, jak rasizm, nacjonalizm, ksenofobia czy odradzająca się ideologia faszystowska. Obchody Dnia Pamięci są także okazją, aby sami Romowie mówili o sprawach dla nich istotnych, aby ich głos był słyszany, czego dowodem są poruszane w przemówieniach kluczowe kwestie dla tej społeczności czy memorandum, podpisane przez najważniejszych liderów romskich w naszej części Europy. Pozwoliły również na pokazanie ogromnego talentu i wkładu muzyków romskich do muzyki europejskiej, także poprzez inspirowanie jej twórców o innym pochodzeniu. Wreszcie były szansą na spotkanie młodych Romów z wielu krajów, którzy wspólnie mogą poznawać historię swojego narodu i dyskutować nad jego przyszłością. Bo to właśnie oni, miejmy nadzieję, będą o niej decydować.

GŁÓWNY ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Romów w Polsce

SPONSORZY:

Małopolski Urząd Wojewódzki (Wojewódzki Komitet Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie);
Starosta Oświęcimski;
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Mecenat MAłopolski);
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represonowanych;
Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
Fundacja Ofiar Obozu Zagłady KL Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu;
Urząd Miasta Krakowa;
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec;
Austriacki Konsulat Generalny w Krakowie, Fundusz Przyszłości Republiki Austrii;
Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej;
Centralna Rada Niemieckich Sinti i Romów w Heidelbergu;
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.;
Państwowe Muzeum Auschwitz- Birkenau;

 

Warsztaty w Oświęcimiu, 2 sierpień 2009

Tematyka:

Stowarzyszenie Romów w Polsce, Centrum Dokumentacji Niemieckich Sinti i Romów i Przymierze na rzecz Demokracji i Tolerancji zorganizowało warsztaty w Międzynarodowym Domu Spotkań z Młodzieżą w Oświęcimiu 2 sierpnia 2009 roku. Ich celem była promocja wymiany Romów z różnych krajów. Uczestnicy uczyli się o sytuacji Romów w poszczególnych krajach europejskich. Celem warsztatów było podkreślenie znaczenia angażowania się w budowę społeczeństwa obywatelskiego oraz zachęcenie do podjęcia dyskusji nad możliwymi sposobami współpracy. Dyskusja uczestników na temat Holokaustu oraz ich refleksje winny przyczynić się do jasnego sformułowania odpowiedzialności jaka ciąży nad przyszłymi pokoleniami.

Problematyka:


1) Sytuacja Romów w różnych krajach i sposób integracji mniejszości romskiej się z społeczeństwem większościowym?
2) Czy istnieją jakieś przeszkody narzucone przez mniejszość/większość komplikujące integracje Romów i utrudniające ich uczestnictwo w życiu społecznym?
3) Co powinno zostać zrobione, aby zmienić sytuację w pozytywny sposób i w związku z tym jak ważne są zagadnienia edukacji i kultury?

Przebieg:


Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na trzy grupy. Z uwagi na to, że osoby uczestniczące pochodzą z różnych krajów, staraliśmy się zminimalizować problem bariery językowej. Tak więc, warsztaty były prowadzone w języku: angielskim, niemieckim i romani.

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)